Priėmimo tvarka

ASMENŲ APGYVENDINIMO SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmenų apgyvendinimo Ilguvos socialinės globos namuose (toliau – globos namai) tvarka yra globos namų vidaus veiklos dokumentas, reglamentuojantis priėmimo į globos namus procedūrą, dokumentų reikalingų apgyvendinant tvarkymą bei apgyvendinimą.

2. Globos namuose apgyvendinami asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589, 2012, X-493) Socialinės globos normų aprašu (Žin., 2007, Nr. 24-93, 2007, Nr. A1-46) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės globos teikimą.

II. ASMENŲ NUKREIPIMAS IR APGYVENDINIMAS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

3. Į globos įstaigas nukreipiami asmenys su psichine negalia nuo aštuoniolikos metų, kuriems teikiamos socialinės paslaugos namuose yra neefektyvios.

4. Asmuo arba jo globėjas, rūpintojas, tėvai raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą.

5. Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija.

6. Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos įstaigoje, dokumentai perduodami steigėjui.

7. Steigėjui išdavus nukreipimą, asmuo apgyvendinamas globos įstaigoje.

8.  Dokumentai reikalingi apgyvendinant asmenį globos namuose:

8.1. Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose (SP-9 forma);

8.2. Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimas į socialinės globos namus (išduotas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų);

8.3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

8.4. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

8.5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba Savivaldybės išduotas neįgaliojo pažymėjimas;

8.6. Darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (darbingo amžiaus žmonėms);

8.7. Specialiųjų poreikių pažymos (forma SP);

8.8. Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (forma SP);

8.9. Specialiojo nuolatinės slaugos (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (forma SP);

8.10. Specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma (forma SP);

8.11. Medicinos dokumentų išrašas (F-027/a) su patvirtinimu.

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Nr. A1-216 LR SADM ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, į socialinės globos įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis, bei esant ūmiai psichozei. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai;

8.12. Gydytojų konsultacinės komisijos išvados (F-046/a);

8.13. Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;

8.14. Ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis, pasirašyta tarp Savivaldybės ir globos namų;

8.15. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);

8.16. Teismo sprendimas dėl asmens veiksnumo apribojimo, jei asmuo teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu/neveiksniu (jei asmuo yra neveiksnus ar ribotai veiksnus);

8.17. Teismo išvada apie globos asmeniui nustatymą bei turto administratoriaus ar rūpintojo paskyrimą;

8.18. Kompensuojamų vaistų pasas;

8.19. Asmuo turi turėti banko sąskaitą banke dėl asmens lėšų pervedimo.

III. MOKĖJIMAS  UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS

 9.  Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą:

9.1. mokėjimo dydis už ilgalaikę socialinę globą neturi viršyti 80 proc. asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą;

9.2. jeigu turto vertė didesnė už jo savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę globą dydis padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

10. Gyventojas laikinai išvykdamas iš globos namų:

10.1. gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą moka pilną nustatytą paslaugos kainą, gyventojo išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą trukmė nėra ribojama;

10.2. ilgesniam nei trijų dienų laikotarpiui, už saugomą vietą globos namuose, gyventojas moka 30 proc. nustatyto mokesčio. Už tris pirmąsias dienas gyventojas moka visą nustatytą ilgalaikės socialinės globos paslaugų kainą.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Gyventojas, kuriam pradedama teikti socialinė globa, ar jo globėjas, rūpintojas ir globos namai pasirašo sutartį, kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, abiejų šalių teisės, pareigos atsakomybė ir kitos sąlygos. Sutartis sudaroma praėjus ne daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nuo asmens apgyvendinimo socialinės globos namuose.

12.  Apie socialinės globos namuose esančių laisvų vietų skaičių ir kainą skelbiama globos

namų ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetinėse svetainėse.

13. Už pateiktų dokumentų galiojimo terminą bei išvadų teisingumą, kurie reikalingi apgyvendinant asmenį globos namuose, atsako vyriausiasis bendrosios praktikos slaugytojas ir socialinio padalinio vedėjas.

14. Už šios Tvarkos vykdymo kontrolę atsakingas direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui.

Atnaujinimo data: 2023-11-29