Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• Turi turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą:
• turėti kitą aukštąjį ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir 5 metų
socialinio darbo stažą bei įgijęs socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją, kuri
jam buvo suteikta išklausius ne mažiau kaip 40 kreditų socialinio darbo dalykų
socialinius darbuotojus rengiančioje aukštojoje mokykloje;
• turėti aukštąjį ne socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir 5 metų socialinio
darbo stažą bei įgijęs socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją, kuri jam buvo
suteikta išklausius ne mažiau kaip 60 kreditų socialinio darbo dalykų socialinius
darbuotojus rengiančioje mokykloje;
• Turėti teorinių socialinio darbo žinių apie Lietuvos socialinės apsaugos sistemą,
socialinės apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žmogaus teises, Europos
Sąjungos šalių socialinės paramos sistemas;
• Savo įgytomis teorinėmis socialinio darbo žiniomis ir praktiniais socialinio darbo
įgūdžiais bei gebėjimais nuolat dalintis su kolegomis, socialinių darbuotojų padėjėjais,
socialinio darbo studentais ir kitais socialinį darbą dirbančiais asmenimis;
• Suprasti, kaip funkcionuoja visuomenė ir kaip joje funkcionuoja individas;
• Gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu ir
jo aplinka, efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius,
organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą, efektyviai organizuoti
žmogiškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius, organizuoti socialinį darbą ir
socialinių paslaugų teikimą;
• Savo veikloje vadovautis vertybinėmis nuostatomis:
• gerbti savo klientus ir vertinti kiekvieno unikalumą;
• būti empatiškas, stengtis suprasti kiekvieną klientą ir jam padėti;
• vertinti visus klientus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų
socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų;
• pasitikėti savo klientu, būti objektyviam priimant sprendimus, nesivadovauti
išankstinėmis nuostatomis;
• sukurti bendradarbiavimo su klientu santykius, į jų socialinių problemų sprendimą
įtraukiant jį patį;
• atsižvelgti į kliento individualumą, vadovautis jo poreikiais ir parinkti tokius
socialinio darbo metodus bei socialines paslaugas, kurios geriausiai tiktų spręsti
konkrečias kliento socialines problemas ir geriausiai atitiktų jų interesus;
• laikytis konfidencialumo, apie klientą žinomą informaciją teikiant tik įstatymų
numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius kliento interesus;
• pasižymėti tokiomis savybėmis kaip tolerancija, geranoriškumas, atsakingumas,
kūrybiškumas bei iniciatyvumas.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• Ugdo, atstato ir palaiko asmens gebėjimus savarankiškai spręsti jam iškylančias
socialines problemas, inicijuoja pokyčius asmeniniame socialiniame gyvenime, tam
panaudojant paties asmens bei bendruomenės išteklius;
• Gerina asmenų, jų socialinių grupių socialinį gyvenimą, mažinant jų atskirtį ir skatinant
jų socialinę integraciją į visuomenę;
• Siekia užkirsti kelią galimoms asmens socialinėms problemoms atsirasti;
• Profesinėje veikloje aktyviai bendradarbiauja su savivaldybės socialinės paramos,
švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos, užimtumo ir kitų sričių
darbuotojais, kitais socialiniais darbuotojais, organizacijų, ginančių žmogaus teises ir
interesus, atstovais, bendruomenės nariais, savanoriais;
• Mirus gyventojui praneša artimiesiems šeimos nariams, organizuoja laidotuves;
• Tvarko nesavarankiškų (neveiksnių, ribotai veiksnių ar kitų, negalinčių savarankiškai
disponuoti pinigais) gyventojų asmenines pinigų apskaitos bylas;
• Organizuoja socialinių darbuotojų padėjėjų veiklą, telkti juos bei kitus įstaigos
specialistus bendrai komandinei veiklai;
• Vertina ir nustato pagalbos poreikius asmeniui ir inicijuoja jos teikimą;
• Planuoja socialines paslaugas asmeniui;
• Organizuoja socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą asmeniui;
• Vertina socialinio darbo su asmeniu pagalbos teikimo jam veiksmingumą;
• Vertinant ir nustatant pagalbos poreikius asmeniui bei inicijuojant jos teikimą, geba:
• surinkti informaciją apie būtinybę asmeniui gauti pagalbą bei inicijuoti šios pagalbos
teikimą;
• pasitelkti asmens aplinką surinkti informacijai apie asmens būtinybę gauti pagalbą;
• surinkti ar padėti surinkti asmeniui pagalbai gauti būtinus dokumentus;
• bendradarbiaujant su asmeniu, analizuoti galimus problemos sprendimo būdus,
vertinti asmens motyvaciją ir galimybes patiems spręsti savo socialines problemas;
• kompleksiškai vertinti pagalbos asmeniui poreikį, derinant poreikį socialinėms
paslaugoms su asmens poreikiu užimtumui, sveikatos priežiūrai, švietimui ir
ugdymui, specialiosios pagalbos priemonėms ir kt.;
• telkti specialistus įvertinti asmens pagalbos poreikį;
• Planuojant socialines paslaugas asmeniui, geba:
• sudaryti socialinio darbo su asmeniu veiksmų planus, individualios socialinės globos
planus;
• parinkti individualius socialinio darbo su asmeniu metodus;
• numatyti asmens įtraukimo į teikiamos pagalbos procesą būdus;
• siūlyti asmeniui jų socialinių problemų sprendimo alternatyvas bei kartu su asmeniu
analizuoti jų padėtį, suteikiant jiems naudingų žinių, patarimų ir informacijos;
• tarpininkauti dėl kitų pagalbos priemonių (užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo
ir ugdymo, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.) asmeniui teikimo;
• bendradarbiauti su kitais specialistais, galinčiais suteikti pagalbą asmeniui;
• duoti nurodymus socialinio darbuotojo padėjėjams.
• Organizuojant socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą asmeniui, geba:
• dirbti socialinį darbą su asmeniu, skatinant juos analizuoti bei vertinti savo stipriąsias
ar silpnąsias puses bei lūkesčius;
• sutelkti bendruomenę ir asmens aplinkos išteklius jų socialinėms problemoms
spręsti;
• konsultuoti asmenį, jam tarpininkauti, patarti, pagal galimybes atstovauti asmens
interesams;
• skatinti asmenį ir šeimą palaikyti jų tarpusavio socialinius ryšius;
• telkti įstaigos specialistų komandą asmens socialinėm problemom spręsti ir pagalbai
joms teikti.
• Vertinant socialinio darbo su asmeniu veiksmingumą, geba:
• vertinti asmens pokyčius bei pasiektus rezultatus;
• analizuoti pagalbos poveikio asmeniui veiksmingumą;
• inicijuoti ir periodiškai peržiūrėti socialinių paslaugų ir kitos pagalbos asmeniui
poreikį;
• telkti kitus specialistus įvertinti pagalbos veiksmingumą;
• koreguoti socialinio darbo su asmeniu veiksmų planus, individualios socialinės
globos planus, konkrečias jiems numatomas teikti socialines paslaugas;
• patikslinti, ar pagalba, dėl kurios buvo tarpininkauta kitose įstaigose, asmeniui buvo
suteikta;
• esant būtinybei tarpininkauti asmeniui dėl papildomos ar naujos pagalbos gavimo;
• analizuoti savo profesinę veiklą;
• vertinti socialinių darbuotojų padėjėjų veiklą;
• Kaupia „gerąją“ socialinio darbo patirtį ir ją skleidžia visiems;
• Teikia siūlymus socialinio padalinio vedėjai dėl socialinių paslaugų organizavimo ir
socialinių paslaugų kokybės.