Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų planavimą,
organizavimą, teikimą bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius,
dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą;
• Turėti ne mažesnį kaip penkerių metų socialinio darbo stažą ir ne žemesnę, kaip
vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikaciją;
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
• Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų
rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point,
Outlook, Internet Explorer programomis;
• Turėti gerus administracinius gebėjimus, būti sąžiningu, pareigingu, darbščiu,
kūrybišku, iniciatyviu, gebėti bendrauti laikantis tarnybinės etikos;
• Išmanyti Lietuvos socialinio darbuotojo etikos kodekso nuostatas ir mokėti jomis
vadovautis.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• Vykdo direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui pavedimus;
• Koordinuoja socialinio darbo, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų planavimą bei
teikimą asmeniui;
• Koordinuoja socialinio darbo vertinimą, pagalbos teikimo asmeniui veiksmingumą;
• Koordinuoja ir vertina su gyventojų užimtumu susijusių paslaugų teikimą ir
veiksmingumą;
• Organizuoja gyventojų šalpos išmokų mokėjimą globos namų gyventojams;
• Bendradarbiauja su savivaldybės socialinės paramos, švietimo ir ugdymo, sveikatos
priežiūros, teisėsaugos, užimtumo ir kitų sričių darbuotojais, organizacijų, ginančių
žmogaus teises ir interesus, atstovais, bendruomenės nariais, savanoriais;
• Inicijuoja ir dalyvauja, rengiant globos namų veiklą reglamentuojančias tvarkas;
• Organizuoja mirusių gyventojų šarvojimą ir laidojimą;
• Organizuoja vertinimą ir pagalbos nustatymo poreikius asmeniui;
• Organizuoja ir kontroliuoja socialinių darbuotojų, užimtumo specialisto, socialinių
darbuotojų padėjėjų, vidaus ligų gydytojo, vyriausiojo bendrosios praktikos slaugytojo,
bendrosios praktikos slaugytojo, slaugytojų padėjėjų ir dietisto darbą, jį vertina;
• Sudaro darbo grafikus socialinių darbuotojų padėjėjams, slaugytojų padėjėjams, pildo
socialinių darbuotojų, užimtumo specialisto, socialinių darbuotojų padėjėjų, slaugytojų
padėjėjų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
• Kelia savo profesinę kvalifikaciją;
• Rūpinasi kitų socialinio darbo ir sveikatos priežiūros padalinio darbuotojų kvalifikacijos
kėlimu;
• Rūpinasi padalinio darbuotojų darbo sąlygomis;
• Teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui dėl padalinio veiklos
tobulinimo.