Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• Turėti aukštesnįjį išsimokslinimą;
• Sugebėti organizuoti, vadovauti bei kontroliuoti buhalterijos darbuotojų darbą;
• Mokėti dirbti kompiuteriu;
• Nenaudoti ir neplatinti nelegalios programinės įrangos ar teisėtai įsigytos programinės
įrangos nenaudoti neteisėtai;
• Nuolat gilinti buhalterinės apskaitos žinias, kelti profesinę kvalifikaciją;
• Laikytis bei kontroliuoti, kad pavaldūs darbuotojai laikytųsi darbo saugos,
priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;
• Tausoti įstaigos nuosavybę;
• Savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstaigos nuostatais, darbo
sutartimi, pareigine instrukcija, vadovo įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• Tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos
įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus
teisė aktus;
• Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą
apskaitos dokumentus ir registrus įstaigos vadovui, įstaigos steigėjui, auditoriams,
valstybės ir savivaldybių institucijoms;
• Skaičiuoja darbuotojams darbo užmokestį, darbuotojų nedarbingumo pašalpas už
pirmas dvi nedarbingumo dienas, darbo užmokestį už atostogas, kompensacijas už
nepanaudotas atostogas ir kitas išmokas;
• Teikia įstaigos vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos
parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
• Vykdo išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus –
kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
• Rengia įstaigos atskaitomybę ir, įstaigos vadovui pasirašius, teikia Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apskaitos ir atskaitomybės
departamentui.