Pareigų aprašymas Spausdinti


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• Turėti aukštesnįjį išsimokslinimą;
• Išmanyti įstaigos struktūrą, darbo organizavimą;
• Išmanyti valdymą, raštvedybos reikalavimus, kalbos kultūros normas, etikos kodeksą,
teisės pagrindus;
• Mokėti dirbti kompiuteriu, sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą;
• Laikytis darbo saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;
• Nenaudoti ir neplatinti nelegalios programinės įrangos ar teisėtai įsigytos programinės
įrangos nenaudoti neteisėtai;
• Tausoti įstaigos nuosavybę;
• Savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, socialinės globos namų
nuostatais, darbo sutartimi, pareigine instrukcija, vadovo įsakymais, darbo tvarkos
taisyklėmis.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• Tvarko socialinės globos namų raštvedybą pagal Lietuvos Respublikos archyvų įstatymą
ir kitus teisės aktus:
• rengia ir derina socialinės globos namų bylų nomenklatūrą,
• vadovaudamasis Raštvedybos taisyklėmis registruoja įstaigos gaunamus ir siunčiamus
dokumentus,
• užregistruotus dokumentus perduoda socialinės globos namų direktoriui,
• su gautais dokumentais supažindina vadovo rezoliucijoje nurodytus atsakingus
darbuotojus;
• Vykdo socialinės globos namų darbuotojų apskaitą, formuoja darbuotojų asmens bylas:
• ruošia socialinės globos namų darbuotojų vardinius sąrašus;
• ruošia socialinės globos namų gyventojų vardinius sąrašus;
• ruošia ir pateikia VSDFV Šakių skyriui pranešimus elektronine draudėjų aptarnavimo
sistema (EDAS): apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią, apie
apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, apie apdraustųjų nedraudiminius
laikotarpius (ir jų nutraukimą), apie motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko
globėjui suteiktas (atšauktas) atostogas vaikui prižiūrėti, dėl pašalpos skyrimo;
• kaupia informaciją apie darbuotojų kvalifikaciją;
• tvarko darbuotojų asmens bylas;
• Ruošia ir tvarko dokumentus, reglamentuojančius socialinės globos namų administracijos
ir darbuotojų darbo santykius:
• pildo priėmimo ir atleidimo iš darbo dokumentus, išduoda darbuotojams darbo
pažymėjimus;
• supažindina darbuotojus su darbo tvarkos taisyklėmis, pareiginėmis instrukcijomis,
vadovo įsakymais (pasirašytinai);
• priima ir registruoja darbuotojų skundus ir pageidavimus;
• pildo darbo sutarčių registracijos, darbo pažymėjimų registracijos žurnalus;
• ruošia darbuotojų atostogų grafiką;
• ruošia įsakymus dėl darbuotojų atostogų;
• ruošia personalo, veiklos ir komandiruočių įsakymus;
• pildo personalo, veiklos, komandiruočių, atostogų įsakymų registrus.