Pareigų aprašymas Spausdinti

DIREKTORIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
• Turėti ne mažesnį kaip 3 metų vadovaujančio darbo patirtį;
• Gerai žinoti Lietuvos respublikos Konstituciją, Lietuvos respublikos įstatymus,
Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro
įsakymus bei kitų teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą,
organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, biudžetinių įstaigų
administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą ir finansavimą, darbo
santykių organizavimą;
• Išmanyti strateginio planavimo metodiką, sugebėti organizuoti darbą, rengiant
strateginės veiklos planus ir programas;
• Mokėti valstybinę kalbą (III valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinė kategorija
privaloma baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.);
• Turėti darbo kompiuteriu įgūdžius;
• Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos darbą;
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas
ir priimti sprendimus;
• Išmanyti raštvedybos taisykles.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• Vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo jam nustatytas pareigas;
• Leidžia įstatymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
• Organizuoja darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigai keliami uždaviniai ir atliekamos
nustatytos funkcijos;
• Užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;
• Atsako už įstaigai keliamų uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų atlikimą;
• Pagal kompetenciją sudaro sutartis įstaigai keliamiems uždaviniams įgyvendinti ir
funkcijoms atlikti;
• Tvirtina įstaigos struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, bazinės mėnesinės algos
koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;
• Tvirtina įstaigos darbo taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių
aprašymus;
• Tvirtina įstaigos metinius veiklos planus;
• Teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia darbuotojus;
• Teisės aktų nustatyta tvarka skatina darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, atlieka
kitas personalo valdymo funkcijas;
• Disponuoja įstaigai skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas,
pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus;
• Teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose ir
įstaigose, taip pat santykiuose su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais
asmenimis;
• Užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą biudetinės įstaigos
vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
• Atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių pagal Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046) ir kitų
teisės aktų reikalavimus rengimą bei pateikimą nustatytu laiku;
• Atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.