Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA 
Ilguvos socialinės globos namų direktorius
2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu  Nr. V-233
                        

BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Buhalterio, darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga užtikrinti Ilguvos socialinės globos namų (toliau –globos namai) buhalterinių įrašų teisingumą, atitiktį ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų turiniui. 
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus globos namų buhalterinės apskaitos padalinio vadovui.

II. SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį ekonomikos, vadybos, verslo, finansų arba apskaitos krypties išsilavinimą;
5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos  įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais dokumentais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais ir nutarimais reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir atskaitomybės sudarymą biudžetinėse įstaigose, darbo apmokėjimą, darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą;
 5.3 mokantis dirbti kompiuteriu, pagrindinėmis MS Offise programinio paketo programomis, globos namuose veikiančiomis finansų apskaitos ir valdymo bei mokėjimo informacinėmis sistemomis;
5.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisykles;
5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus.


III. SKYRIUS 
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. tvarko ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą (amortizaciją);
6.1.1. išrašo pajamų, įvedimo į eksploataciją, išlaidų ir nurašymo dokumentus;
6.1.2. surašo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto korteles, registruoja registre;
6.1.3. kiekvieno mėnesio paskutinę dieną skaičiuoja ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą ir nematerialiojo turto amortizaciją, sudaro suvestinį nusidėvėjimo žiniaraštį;
6.2. tvarko trumpalaikio turto apskaitą:
6.2.1. pagal pateiktus apskaitos dokumentus, kompiuterinėje buhalterinėje programoje  atvaizduoja gautas atsargas ir suteiktas paslaugas, mėnesio paskutinę dieną  sudaro žiniaraščius sąskaitoms;
6.2.2. išrašo atsargų pajamų, išlaidų ir nurašymo dokumentus (važtaraščius, sąskaitas-faktūras, nurašymo aktus ir kt. );
6.2.3. iš atsakingų už patikėtą turtą darbuotojų priima, patikrina ir atvaizduoja apskaitoje atsargų nurašymo ir išlaidų dokumentus (važtaraščius, nurašymo aktus ir kt.);
6.2.4. tvarko faktinių išlaidų, patirtų vykdant išlaidų sąmatas ir įformintų ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinį atitinkančiais dokumentais, apskaitą;
6.2.5. sudaro suvestinius apyvartos žiniaraščius;
6.3.3. vykdo gaunamų pensijų, šalpos išmokų, slaugos, priežiūros tikslinių kompensacijų monitoringą;
6.3. tvarko atsiskaitymus už globos namų suteiktas socialines paslaugas:
6.3.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka mokėjimų už suteiktą socialinės globos paslaugas globos namų gyventojams skaičiavimus ir teikia savivaldybėms, globėjams ir kitiems asmenims ataskaitas, sąskaitas-faktūras, paraiškas ar kitus dokumentus, kaip numatyta sutartyse ir globos namų direktoriaus patvirtintose vidaus tvarkose;
6.3.2. kontroliuoja,  kad valstybės ir savivaldybės atsakingos įstaigos, globėjai, rūpintojai ir kiti asmenys laiku sumokėtų už suteiktas socialines paslaugas;
6.3.3. vykdo gaunamų pensijų, šalpos išmokų, slaugos, priežiūros tikslinių kompensacijų monitoringą;
6.4. įgyvendina asmens duomenų apsaugos procedūras, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą pagal teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą ir asmens duomenų tvarkymą;
6.5. vykdo tarnybinio  transporto priemonių degalų ir ridos bei atsargų ir paslaugų apskaitą;
6.6. atlieka apskaitos dokumentų teikimą ir gavimą informacinėje sistemoje „E.sąskaita“;
6.7. tinkamai saugo dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda archyvui;
6.8 dalyvauja globos namų direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;
6.10. tausoja globos namų nuosavybę, laikosi nustatytos turto bei dokumentų saugojimo tvarkos;
6.11. laikosi asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų;
6.12. tobulina kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose ir seminaruose;
6.13. dalyvauja globos namuose organizuojamuose renginiuose;
6.14. nesant vyriausiojo buhalterio, atlieka jo  funkcijas;
6.15. pagal kompetenciją vykdo kitus globos namų direktoriaus ir buhalterinės apskaitos padalinio vadovo  pavedimus.