Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• Turėti vidurinį išsilavinimą;
• Žinoti Lietuvos Respublikos saugos ir sveikatos įstatymą;
• Žinoti valgyklos ir skalbyklos darbų specifiką;
• Žinoti socialinės globos namų valdymo principus, socialinės globos namų struktūrą ir
finansines galimybes;
• Žinoti darbo ir materialinių vertybių apskaitos vedimo tvarką ir dokumentaciją;
• Žinoti pirmosios medicininės pagalbos suteikimą įvykus nelaimingam atsitikimui;
• Žinoti nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos tvarką;
• Žinoti darbuotojų, dirbančių su kepimo, virimo katilais ir skalbimo mašinomis, darbų
saugą ir sveikatą, priešgaisrinius reikalavimus;
• Nuolat supažindinti darbuotojus su saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimais ir
papildymais;
• Savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais,
Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais darbą, teikiant maitinimo ir skalbimo
paslaugas, socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklėmis, socialinės globos namų
direktoriaus įsakymais, pareigine instrukcija.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• Vadovauja padalinio darbuotojams, vykdantiems maitinimo, skalbimo ir patalpų
valymo darbus;
• Instruktuoja ir kontroliuoja, kaip pavaldūs darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos,
priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų;
• Neleidžia darbuotojui dirbti tą dieną, kai jis darbe neblaivus;
• Informuoja darbuotojus pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus
rizikos veiksnius darbo vietoje ir jų poveikį sveikatai;
• Tikrina, kad pavaldaus personalo darbo įrankiai būtų tvarkingi, netinkamus naudoti
darbo įrankius ir darbo apsaugos priemones pateikti komisijai nurašyti;
• Kontroliuoja, kad eksploatuojami elektros įrenginiai būtų tvarkingi;
• Kontroliuoja, kad baigus darbą patalpose ir darbo vietose būtų tvarka, išjungti elektros
įrenginiai;
• Vairuoja automobilį;
• Vieną kartą ketvirtyje pateikia komisijai susidėvėjusį ilgalaikį turtą nurašymui.