Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• Versdamasis slaugos praktika laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
• Pagal kompetenciją teikti būtinąją medicinos pagalbą;
• Teikti kokybiškas slaugos paslaugas;
• Tvarkyti slaugos dokumentaciją ir teikti statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės
duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
• Laikytis asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbo tvarkos taisyklių;
• Vykdyti saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus;
• Laikytis slaugos profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
• Pastebėjęs kito sveikatos priežiūros specialisto padarytą klaidą, nedelsdamas turi
informuoti tą klaidą padariusį asmenį ir jo tiesioginį vadovą;
• Teikti informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka;
• Tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
• Laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos – sąlygų;
• Naudoti medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkančius
medicinos prietaisus, kurie instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi vadovaujantis
Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašu;
• Bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;
• Atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• Bendrosios praktikos slaugytojas turi žinoti:
• nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas;
• sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;
• sveikatos priežiūros įstaigų administravimo ypatumus;
• asmens sveikatos priežiūros specialistų komandinio darbo ir komandos formavimo
principus;
• sveikatos stiprinimo principus ir ligų profilaktiką;
• slaugos procesą, slaugos modelius;
• darbuotojų saugos ir sveikatos principus;
• higienos normų reikalavimus;
• žmogaus organizmo sandarą, organų bei organų sistemų funkcijas;
• įvairių amžiaus grupių asmenų fizinės ir psichikos raidos etapus ir jų ypatumus;
• dažniausiai pasitaikančių organizmo sistemų ligų simptomus, plitimo būdus ir
galimas komplikacijas;
• medicinos prietaisų veikimo ir valdymo principus;
• ėminių paėmimo ir gabenimo į laboratoriją tvarką;
• vaistų farmakokinetikos ir farmakodinamikos pagrindus, vaistų laikymo taisykles ir
vartojimo būdus;
• pagrindinius medicininės reabilitacijos principus, metodus ir priemones;
• mokslinių taikomųjų slaugos tyrimų atlikimo principus.
• Bendrosios praktikos slaugytojas turi išmanyti:
• socialinių, kultūrinių, ekonominių, istorinių ir (ar) politinių veiksnių įtaką žmogaus
sveikatai;
• profesinės etikos nuostatas;
• žmogaus organizmo anatominius ir fiziologinius ypatumus įvairiais amžiaus
tarpsniais;
• bendras organizmo reakcijas į pažeidimą;
• patologinius procesus, vykstančius žmogaus organizme;
• biocheminius ir klinikinius tyrimus;
• dietetikos principus;
• specializuotos slaugos principus;
• imunoprofilaktikos įtaką sveikatai;
• skausmo valdymo principus;
• tanatologijos pagrindus.
• Bendrosios praktikos slaugytojas turi mokėti:
• atpažinti ligų simptomus, žinoti plitimo būdus, galimas komplikacijas;
• nustatyti įvairaus amžiaus asmenų slaugos poreikius;
• psichikos sveikatos sutrikimų turinčių pacientų slaugos ypatumus;
• įvertinti slaugos veiksmų indikacijas ir kontraindikacijas;
• medicinos prietaisų paruošimo dezinfekcijai ir sterilizacijai būdus.
• Bendrosios praktikos slaugytojas turi gebėti:
• nustatyti įvairaus amžiaus asmenų slaugos poreikius;
• sudaryti individualų slaugos planą, jį koreguoti;
• atlikti slaugos veiksmus:
• paruošti slaugytojo darbo vietą pagal aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;
• dirbti su medicinos prietaisais ir juos prižiūrėti;
• paruošti tirpalus, skirtus valyti ir dezinfekuoti;
• ruošti, pakuoti medicinos prietaisus sterilizacijai, juos sandėliuoti;
• komplektuoti slaugos priemones;
• paruošti pacientą diagnostiniams tyrimams, supažindinti su tyrimo eiga ir galimomis
komplikacijomis;
• matuoti gliukozės kiekį kraujyje;
• surinkti (paimti) šlapimo, išmatų, skreplių, skrandžio turinio mėginius diagnostiniam
ištyrimui;
• įvertinti paciento higienos būklę;
• atlikti odos ir jos priedų higieninę priežiūrą;
• plauti makštį, atlikti makšties instiliacijas;
• plauti ausis, akis;
• valyti nosies landas;
• prižiūrėti burnos ertmę;
• vykdyti pragulų profilaktiką ir priežiūrą;
• transportuoti pacientą;
• matuoti, vertinti ir registruoti kūno temperatūrą;
• matuoti, vertinti ir registruoti kraujo spaudimą;
• skaičiuoti, vertinti ir registruoti pulsą, kvėpavimo dažnį;
• užrašyti EKG;
• atlikti išorinį širdies masažą ir dirbtinį kvėpavimą;
• išsiurbti kvėpavimo takų sekretą;
• atkurti viršutinių kvėpavimo takų praeinamumą orofaringiniu ar nazofaringiniu
vamzdeliu;
• prižiūrėti tracheostominį vamzdelį;
• atlikti šlapimo pūslės kateterizavimą minkštu kateteriu;
• prižiūrėti šlapimo pūslės kateterį;
• stebėti, vertinti ir dokumentuoti paciento diurezę;
• plauti šlapimo pūslę, atlikti šlapimo pūslės instiliaciją minkštu kateteriu;
• atlikti injekciją (į odą, poodį, raumenis, veną);
• paruošti dideles citostatikų dozes infuzijoms;
• paruošti antibiotikus injekcijoms / infuzijoms;
• pasiruošti ir atlikti lašelinę infuziją, keisti tirpalus;
• įkišti periferinės venos kateterį;
• prižiūrėti periferinių ir centrinių kraujagyslių kateterius;
• dirbti su švirkštinėmis pompomis ir lašų dozatoriais;
• skiepyti ir suaugusiuosius teisės aktų nustatyta tvarka;
• stebėti ir vertinti paciento skysčių balansą;
• dalyvauti maitinant pacientus su sunkia negalia pacientą;
• maitinti pacientą per zondą, stomą;
• prižiūrėti enterinio maitinimo zondą;
• paruošti parenterinio maitinimo tirpalą;
• klizmuoti pacientą;
• įkišti dujų vamzdelį ir jį prižiūrėti;
• parinkti ir naudoti pakišamuosius indus;
• prižiūrėti dirbtines kūno angas;
• išdalyti, sugirdyti pacientams kietus ir (ar) skystus vaistus, stebėti jų poveikį,
šalutines organizmo reakcijas;
• dokumentuoti vaistų suvartojimą;
• dėti vaginalines, rektalines žvakutes;
• lašinti lašus į akis, nosį, ausis;
• tikrinti klausą šnabždesiu, kalba ir garsia kalba;
• atlikti antropometrinius matavimus;
• tepti tepalus;
• stabdyti išorinį kraujavimą;
• uždėti kompresus ir pavilgus;
• paruošti ir naudoti gydomąsias voneles;
• uždėti šilumos ar šalčio aplikacijas;
• tvarstyti, prižiūrėti žaizdas, išimti žaizdos siūlus;
• uždėti imobilizacinius įtvarus, gipso tvarsčius dalyvaujant gydytojui ortopedui
traumatologui ar gydytojui chirurgui;
• nustatyti skausmo intensyvumą naudojant skausmo skales;
• vykdyti hospitalinių infekcijų prevenciją, jų registraciją;
• suteikti reikiamą informaciją pacientui ir jo artimiesiems išleidžiant pacientą į namus
ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą;
• mokyti pacientą ir jo artimuosius;
• organizuoti mirusiojo kūno sutvarkymą;
• tvarkyti medicinines atliekas;
• vadovaujantis gydytojo paskyrimais tiksliai ir metodiškai atlikti paskirtas procedūras
(intervencijas).
• Vertinti slaugos rezultatus;
• Dirbti asmens sveikatos priežiūros specialistų komandoje;
• Teikti būtinąją medicinos pagalbą;
• Pildyti ir tvarkyti slaugos dokumentaciją;
• Susirasti, tvarkyti, kaupti, sisteminti ir perduoti informaciją;
• Atlikti mokslinius taikomuosius slaugos tyrimus, vykdyti slaugos mokslo ir praktikos
sklaidą;
• Suteikti pagalbą vemiančiam pacientui;
• Padėti sunkiai vaikštantiems pacientams eiti, jei reikia, panaudoti pagalbines priemones.