Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų planavimą,
organizavimą, teikimą bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius,
dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą.
• Turėti ne mažesnį kaip penkerių metų socialinio darbo stažą ir ne žemesnę, kaip
socialinio darbuotojo kvalifikaciją;
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
• Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word,
Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis;
• Būti sąžiningu, pareigingu, darbščiu, kūrybišku, iniciatyviu, gebėti bendrauti laikantis
tarnybinės etikos.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• Vykdo socialinio padalinio vedėjo pavedimus;
• Dalyvauja vertinant ir peržiūrint gyventojų Individualų socialinės globos planą (ISGP)
bei poreikių nustatymą asmeniui;
• Planuojant užimtumą, atsižvelgia į surinktą informaciją ir padarytomis išvadomis
vertinant ir peržiūrint ISGP;
• Veiksmingai ir efektyviai planuoja savo ir gyventojų veiklą;
• Paruošia užimtumo programas ir jas aptaria su kitais specialistais;
• Organizuoja gyventojų užimtumą, kultūrinius, sportinius ir pramoginius renginius bei
darbinę veiklą;
• Bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitų sričių darbuotojais, organizacijų
atstovais;
• Kelia savo profesinę kvalifikaciją;
• Reikalauja priemonių pagal sudarytas užimtumo programas ir šiai veiklai tinkamų darbo
sąlygų;
• Teikia pasiūlymus socialinio padalinio vedėjui dėl padalinio užimtumo veiklos
tobulinimo.