Pareigų aprašymas Spausdinti

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS SOCIALINIAM DARBUI
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• Turėti ne mažesnę kaip vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikaciją;
• Turėti priešgaisrinės ir darbo saugos pažymėjimus;
• Žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės
apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą;
• Išmanyti strateginio planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant strateginius
veiklos planus ir programas;
• Būti susipažinusiam su vadybinės veiklos organizavimo principais ir metodais;
• Žinoti ir savo darbe vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu;
• Gebėti organizuoti globos namų gyventojų poilsį bei pramogas, integruoti gyventojus į
kultūrinę veiklą, sukurti globos namų gyventojui aplinką, kurioje jis jaustųsi saugus ir
jaustųsi pilnaverčiu visuomenės nariu;
• Išmanyti dokumentų valdymą, žinoti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles, gebėti
dirbti kompiuteriu;
• Išmanyti Lietuvos socialinio darbuotojo etikos kodekso nuostatas ir mokėti jomis
vadovautis.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• Vykdo direktoriaus pavedimus;
• Pavaduoja globos namų direktorių jam nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais
atvejais), vykdo jo funkcijas;
• Pavaduoja socialinio padalinio vedėją jam nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir
kitais atvejais), vykdo jo funkcijas;
• Koordinuoja ir kontroliuoja globos namų uždavinių įgyvendinimą;
• Inicijuoja ir rengia globos namų veiklą reglamentuojančias tvarkas;
• Bendradarbiauja su savivaldybės socialinės paramos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos,
užimtumo ir kitų sričių darbuotojais, organizacijų, ginančių žmogaus teises ir interesus,
atstovais, bendruomenės nariais, savanoriais;
• Instruktuoja ir kontroliuoja kaip globos namų darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos,
priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų;
• Informuoja globos namų darbuotojus pakitus darbo procesui, apie pavojingus,
kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietoje ir jų poveikį sveikatai;
• Tikrina personalo darbo įrankius, automobilių, traktorių, prikabinamo inventoriaus ir
teritorijų tvarkymo mechanizmų techninį stovį;
• Kontroliuoja, kad eksploatuojami elektros įrenginiai būtų tvarkingi;
• Kontroliuoja, kad baigus darbą patalpose ir darbo vietose būtų tvarka, išjungti elektros
prietaisai;
• Užtikrina vandenvietės ir valymo įrenginių priežiūrą ir funkcionavimą;
• Vieną kartą ketvirtyje pateikia laboratorijoms ėminius iš vandenvietės gręžinių ir valymo
įrenginių;
• Vykdo Valstybinės energetikos inspekcijos, gamtos apsaugos inspekcijos, priešgaisrinės
inspekcijos ir darbo inspekcijos nurodymus;
• Stiprina globos namų darbuotojų darbo drausmę;
• Rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, kaip numato tuo metu galiojantys teisės
aktai;
• Kelia savo profesinę kvalifikaciją;
• Teikia pasiūlymus direktoriui dėl globos namų veiklos tobulinimo.