BDAR
gdpr

Globos namų gyventojų lankymo tvarka

PATVIRTINTA
     Ilguvos socialinės globos namų
direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. 
     įsakymu Nr. V-79


ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Siekiant užtikrinti Ilguvos socialinės globos namų ( toliau- globos namų) gyventojų saugumą, lankytojai privalo laikytis „Ilguvos socialinės globos namų gyventojų lankymo tvarkos“.
2.    Pašaliniams asmenims kitais tikslais Globos namuose ar Globos namų teritorijoje lankytis draudžiama, jei nėra suderinta su įstaigos vadovu.
3.    Ši tvarka reglamentuoja Ilguvos socialinės globos namų gyventojų lankymo tvarką.

II.    GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

4.    Lankyti galima Ilguvos socialinės globos namų gyventojus, kurie yra terminalinės būklės, ir (ar) lankyti gali Nutarimo 22 punkte nurodyti asmenys1 , kurie privalo atitikti šiuos kriterijus ir  pateikti  dokumentus :  
4.1.    yra paskiepytas COVID-19 vakcina (vienas iš žemiau nurodytų dokumentų, kuriame yra ši informacija: skiepijimą vykdžiusios įstaigos pavadinimas, skiepyto asmens vardas, pavardė, informacija, kada asmuo buvo pilnai paskiepytas COVID-19 vakcinos 2 dozėmis (arba 1 vakcinos doze, jei skiepytas „Janssen“ vakcina); leidžiama lankyti, jei po pilnos COVID-19  vakcinacijos yra praėję ne mažiau nei 14 ir ne daugiau nei 180 dienų): 
4.1.1.skiepijimą COVID-19 vakcina atlikusios įstaigos išduoto  lapelio kopija;
4.1.2. šeimos gydytojo išduota pažyma; 
4.1.3. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama);
4.2. persirgo COVID-19 liga (vienas iš žemiau nurodytų dokumentų, kuriame yra ši informacija: sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, sirgusio asmens vardas, pavardė, data, kada asmuo susirgo COVID-19 liga (praėjus 20 dienų nuo sirgimo pradžios asmuo laikomas pasveikusiu, išskyrus atvejus, kai asmuo dėl COVID-19 ligos buvo hospitalizuotas – tuomet pasveikimo terminas nustatomas individualiai) ir/ar informacija apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus; leidžiama lankyti, jei COVID-19 liga sirgęs asmuo yra pasveikęs ir nuo sirgimo COVID-19 liga pradžios yra praėję ne daugiau nei 180 dienų):
4.2.1.šeimos gydytojo išduota pažyma;
4.2.2. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama) apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus.

 

5.    Atvykus į Globos namus, lankytojas privalo:
5.1.    paskambinti individualios priežiūros personalui telefono Nr. 8 636 08 526  ir informuoti apie savo atvykimą iš anksto;
5.2.     pateikti 4.1 ar 4.2. Tvarkos punktuose nurodytus dokumentus.

 

6.    Individualios priežiūros darbuotojas:
6.1.     peržiūri lankytojo pateiktus dokumentus, kurie nurodyti  Tvarkos 4.1 ar 4.2 punkte, apie tai daro žymą lankymo žurnale (1 priedas);
6.2.    viso lankymo metu rekomenduoja ir pasiūlo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukę);
6.3.    pakviečia bendrosios praktikos slaugytoją pamatuoti (jai nesant-matuoja pats) lankytojo temperatūrą. Lankyti leidžiama, jei lankytojo temperatūra žemesnė nei 37 C0. Apie tai daroma žyma lankymo žurnale (1 priedas);
6.4.    pasiteirauja, ar lankytojas  neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Lankyti leidžiama tik nesant šiems požymiams. Apie tai daroma žyma lankymo žurnale (1 priedas);
6.5.    lankymo metu rekomenduoja laikytis saugaus atstumo, ne mažesnio kaip 1 metras.

 

7.    Lankant  lauke,  lankytojų skaičius neribojamas.
 

8.    Lankytojai priimami nuo 8 val.00 min. iki 18 val.00 min.
 

9.    Lankytojai privalo užrašyti savo duomenis lankymo žurnale (1 priedas).
 

10.    Lankant gyventoją patalpose, vieną gyventoją tuo pačiu metu gali lankyti vienas asmuo ir ne ilgiau kaip 15 min.:
10.1. kai gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta įstaigos patalpose, jose lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų;
10.2. jei gyventojas dėl savo sveikatos būklės privalo būti lankomas savo kambaryje, jose lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų, lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 min.

 

11. Pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui patalpos, kuriose jis vyko, turi būti išvėdinamos ir išvalomos.
 

12.  Prie įėjimo į socialinės globos namus pateikta informacija:
12.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);
12.2. apie tai, kad į įstaigą neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

 

13.    Lankant sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (yra rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).


1  Asmenims, persirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, taip pat asmenims, paskiepytiems Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, šiuo nutarimu gali būti taikomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu kitiems asmenims. 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-09