BDAR
Close

Paslaugos

PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE, SĄRAŠAS

Ilguvos socialinės globos namuose teikiama specialioji socialinė paslauga – socialinė globa. Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. 
Ilgalaikės socialinės globos paslaugos sudėtis:

Paslauga Paslaugos aprašymas
Informavimas Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose.

Sudaromos sąlygos gauti asmeniui reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.
Tarpininkavimas ir atstovavimas Suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius ir pan.), tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų.

Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus interesus), kai teismo sprendimu socialinės globos namai yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius. Tarpininkaujama asmeniui jam reikalingose institucijose.

Tarpininkaujama asmeniui atkuriant ir palaikant ryšius su šeimos nariais, giminaičiais, draugais.
Apgyvendinimas Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas apgyvendinant 1–4 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius).

Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja gyventojas gali naudotis savo asmeniniais daiktais, jei tai nekelia pavojaus jo ir aplinkinių sveikatai).

Teikiamos buitinės paslaugos ( skalbimo,aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).
Maitinimas Maitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama 4 kartus per dieną. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, organizuojama speciali, dietinė mityba.

Asmeniui sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu, pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento.
Sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos Aprūpinama medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra poreikis- techninės pagalbos priemonėmis.

Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina, gyventojai hospitalizuojami, jei reikia, lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, sanatorijas.

Ilguvos socialinės globos namuose, pagal Įstaigos asmens sveikatos licenciją, teikiamos šios paslaugos: antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros vidaus ligų ir bendrosios praktikos slaugos

Organizuodami sveikatos priežiūros paslaugas, globos namai naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų įvairių specializacijų gydytojų (psichiatrų, bendrosios praktikos bei kitų specialistų) paslaugomis.
Socialinis darbas, bendravimas Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius gyventojų socialinės globos planus, kuriuos, derindamas su kitais tiesiogiai su asmeniu dirbančiais darbuotojais, rengia socialinis darbuotojas.

Gyventojai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas
Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas Paslauga, kuria siekiama atstatyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama dalyvauti tenkinant savo poreikius.

Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant (gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti asmeninius daiktus), planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus, bendraujant ir pan.
Darbinių įgūdžių ugdymas Darbinė veikla (užimtumas) organizuojama individualiai ir grupėje pagal parengtas veiklos programas.

Sudaromos sąlygos pasirinkti globos namuose siūlomas užimtumo veiklas: mezgimo, maisto ruošimo, patalpų, aplinkos tvarkymo, sodo-daržo priežiūros ir kt.
Laisvalaikio organizavimas Laisvalaikio organizavimo paslaugos teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį. Šių paslaugų dėka asmenys gali bendrauti, dalyvauti individualaus ir grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, dalyvauti Gerdžiūnų bendruomenės veikloje

Organizuojama kultūrinė veikla:

• valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas;
• išvykų organizavimas į gyventojų pageidaujamus renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai globos namuose ir už jo ribų (koncertai, parodos, diskusijos),
• meninės saviraiškos ugdymas ir kūrybos ugdymas (siuvimas, siuvinėjimas, nėrimas, mezgimas, piešimas),
• sporto, sveikatos stiprinimo paslaugos (sportiniai užsiėmimai patalpose ir lauke, stalo žaidimai, sportinės varžybos globos namuose ir už jo ribų, turistiniai žygiai),
• sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius poreikius. Maždaug 100 metrų nuo globos namų yra bažnyčia. Gyventojai gali lankyti pamaldas sekmadieniais ir kitomis savaitės dienomis.
• pagal poreikį gyventojai aprūpinami spauda, sudarytos sąlygos žiūrėti televizijos laidas, naudotis kompiuteriais, internetu ir kt.
Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. Pagalba teikiama gyventojams, turintiems fizinę ar proto negalią, kurie dėl negalios patys nesugeba tenkinti savo fiziologinių bei higienos poreikių. Jei būtina, gyventojams užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant, prausiantis, rengiantis ir pan.
Asmeninės higienos paslaugų organizavimas Globos namuose teikiamos asmeninės higienos paslaugos:

• gyventojo aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis, (pagal įstaigos galimybes);
• drabužių, patalynės skalbimo (lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas);
• pagalbos tvarkantis kambarius (gyventojams, kurie dėl negalios patys negali tvarkytis kambarių);
• naudojimosi dušu (maudomasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę);
• personalo pagalba atliekant asmens higienos (plaukų kirpimas, barzdos skutimas ir kt.) procedūras; sunkios negalios asmuo maudomas ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir jam kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros;
• savarankiški asmenys patys naudojasi dušu, vonia ir kt. Buitiniais prietaisais.
Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį ir poreikius Laidojimo apeigų organizavimas, globos namų gyventojų kapinių priežiūra.

Yra taksofonas, užsakoma spauda, organizuojamos individualios šventės, teikiamos transporto ir kitos paslaugos.

 

PASLAUGŲ KAINOS

Nuo 2023 m. sausio 1 d.

Globos kaina vienam asmeniui su negalia per mėnesį – 1 220,00 eurų.

Globos kaina vienam asmeniui su sunkia negalia per mėnesį – 1 420,00 eurų.

 

ASMENŲ APGYVENDINIMO SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmenų apgyvendinimo Ilguvos socialinės globos namuose (toliau – globos namai) tvarka yra globos namų vidaus veiklos dokumentas, reglamentuojantis priėmimo į globos namus procedūrą, dokumentų reikalingų apgyvendinant tvarkymą bei apgyvendinimą.

2. Globos namuose apgyvendinami asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589, 2012, X-493) Socialinės globos normų aprašu (Žin., 2007, Nr. 24-93, 2007, Nr. A1-46) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės globos teikimą.

II. ASMENŲ NUKREIPIMAS IR APGYVENDINIMAS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE 

3. Į globos įstaigas nukreipiami asmenys su psichine negalia nuo aštuoniolikos metų, kuriems teikiamos socialinės paslaugos namuose yra neefektyvios.

4. Asmuo arba jo globėjas, rūpintojas, tėvai raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą.

5. Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija.

6. Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos įstaigoje, dokumentai perduodami steigėjui.

7. Steigėjui išdavus nukreipimą, asmuo apgyvendinamas globos įstaigoje.

8.  Dokumentai reikalingi apgyvendinant asmenį globos namuose:

8.1. Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose (SP-9 forma);

8.2. Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimas į socialinės globos namus (išduotas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų);

8.3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

8.4. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

8.5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba Savivaldybės išduotas neįgaliojo pažymėjimas;

8.6. Darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (darbingo amžiaus žmonėms);

8.7. Specialiųjų poreikių pažymos (forma SP);

8.8. Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (forma SP);

8.9. Specialiojo nuolatinės slaugos (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (forma SP);

8.10. Specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma (forma SP);

8.11. Medicinos dokumentų išrašas (F-027/a) su patvirtinimu.

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Nr. A1-216 LR SADM ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, į socialinės globos įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis, bei esant ūmiai psichozei. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai;

8.12. Gydytojų konsultacinės komisijos išvados (F-046/a);

8.13. Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;

8.14. Ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis, pasirašyta tarp Savivaldybės ir globos namų;

8.15. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);

8.16. Teismo sprendimas dėl asmens veiksnumo apribojimo, jei asmuo teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu/neveiksniu (jei asmuo yra neveiksnus ar ribotai veiksnus);

8.17. Teismo išvada apie globos asmeniui nustatymą bei turto administratoriaus ar rūpintojo paskyrimą;

8.18. Kompensuojamų vaistų pasas;

8.19. Asmuo turi turėti banko sąskaitą banke dėl asmens lėšų pervedimo.

 

III. MOKĖJIMAS  UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS

 9.  Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą:

9.1. mokėjimo dydis už ilgalaikę socialinę globą neturi viršyti 80 proc. asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą;

9.2. jeigu turto vertė didesnė už jo savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę globą dydis padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

10. Gyventojas laikinai išvykdamas iš globos namų:

10.1. gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą moka pilną nustatytą paslaugos kainą, gyventojo išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą trukmė nėra ribojama;

10.2. ilgesniam nei trijų dienų laikotarpiui, už saugomą vietą globos namuose, gyventojas moka 30 proc. nustatyto mokesčio. Už tris pirmąsias dienas gyventojas moka visą nustatytą ilgalaikės socialinės globos paslaugų kainą.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Gyventojas, kuriam pradedama teikti socialinė globa, ar jo globėjas, rūpintojas ir globos namai pasirašo sutartį, kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, abiejų šalių teisės, pareigos atsakomybė ir kitos sąlygos. Sutartis sudaroma praėjus ne daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nuo asmens apgyvendinimo socialinės globos namuose.

12.  Apie socialinės globos namuose esančių laisvų vietų skaičių ir kainą skelbiama globos

namų ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetinėse svetainėse.

13. Už pateiktų dokumentų galiojimo terminą bei išvadų teisingumą, kurie reikalingi apgyvendinant asmenį globos namuose, atsako vyriausiasis bendrosios praktikos slaugytojas ir socialinio padalinio vedėjas.

14. Už šios Tvarkos vykdymo kontrolę atsakingas direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui.

PATVIRTINTA
      Ilguvos socialinės globos namų
  direktoriaus 2022 m. gruodžio 2 d. 
      įsakymu Nr. V-185


ILGUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠAS

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siekiant užtikrinti Ilguvos socialinės globos namų (toliau- globos namų) gyventojų saugumą, lankytojai privalo laikytis Ilguvos socialinės globos namų gyventojų lankymo tvarkos nuostatų.

2. Ši tvarka reglamentuoja Ilguvos socialinės globos namų gyventojų lankymo tvarką.

II.    GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

3. Atvykus į socialinės globos namus, lankytojas privalo paskambinti individualios priežiūros personalui  telefono Nr. +370 636 08 526 ir informuoti apie savo atvykimą.

4. Individualios priežiūros darbuotojas:

4.1. viso lankymo metu rekomenduoja ir pasiūlo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukę);

4.2. pakviečia bendrosios praktikos slaugytoją pamatuoti (jai nesant - matuoja pats) lankytojo temperatūrą. Lankyti leidžiama, jei lankytojo temperatūra žemesnė nei 37 C0. Apie tai daroma žyma gyventojų lankymo žurnale (1 Priedas);

4.3. pasiteirauja, ar lankytojas neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Lankyti leidžiama tik nesant šiems požymiams. Apie tai daroma žyma gyventojų lankymo žurnale (1 Priedas);

4.4. lankymo metu rekomenduojama laikytis saugaus atstumo, ne mažesnio kaip 2 metrai.

5. Lankytojai priimami nuo 8 val.00 min. iki 19 val.00 min.

6. Lankytojai privalo užrašyti savo duomenis lankymo žurnale (1 Priedas).

8. Pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, patalpos (užimtumo patalpos Dvaro g. 15, Ilguvos k., Šakių r. sav.), kuriose jis vyko, turi būti išvėdinamos ir išvalomos.

9.  Prie įėjimo į socialinės globos namus pateikta informacija:

9.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

9.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

9.3. draudimą šiose įstaigose lankytis asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

10.  Lankant, sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (yra rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
    _____________________
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-05